Zásady nakládání s osobními údaji

Vážení,

cílem tohoto dokumentu je seznámení se základními zásadami nakládání s Vašimi osobními údaji, a to v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve společnosti Alzheimercentrum pp s.r.o., IČO 27244121, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107186, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00 a u právnických osob, jejichž je tato společnost společníkem či zakladatelem a které tak přímo nebo nepřímo ovládá. Především považujeme za nezbytné přijmout a důsledně dodržovat odpovídající opatření směřující k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich zničení nebo ztrátě.

Zásady nakládání s osobními údaji platí pro všechny společnosti v rámci celé skupiny ALZHEIMERCENTRUM.

Právní základ nakládání s osobními údaji

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bylo volně implementováno do právního řádu České republiky zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů).

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Tímto nařízením a zákony se při nakládání s osobními údaji řídíme.

V souladu s terminologií tohoto nařízení jsme tzv. správcem osobních údajů.

Zpracováním dat ve zdravotnictví a v sociálních službách se zabývá řada zákonů zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) vyhlášek a mimo jiné i občanský zákoník 89/2012 Sb.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů je související s předmětem naší činnosti. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s dalšími právními předpisy.

Zákonnost zpracování osobních údajů:

 • zpracování osobních důvodů je nezbytné pro plnění právní povinnosti společnosti a nařizují to jiné právní předpisy (povinnosti plynoucí ze zákona
  o sociálních službách, povinnost archivace apod.)
 • zpracování osobních údajů je nezbytné v případě jednání směřujícímu k uzavření smlouvy a dále pak pro plněné této smlouvy (př. pracovní smlouva se zaměstnancem, smlouva s klientem apod.)
 • osobní údaje lze zpracovávat z důvodu oprávněných zájmů, jako je ochrana majetku a osob (kamerový systém, GPS ve služebních vozidlech apod.), na základě oprávněného zájmu společnosti mohou být některé osobní údaje předávány také dalším osobám, jako příjemcům osobních údajů, a to pro účely čerpání dotace nebo doložení plnění podmínek dotačního programu ohledně již čerpané dotace
 • pokud je zpracování osobních údajů prováděno mimo uvedené zákonné důvody, podléhá souhlasu (propagace a prezentace, sběr dat z klinických studií apod.)
 • společnost zpracovává z důvodu poskytování zdravotní a sociální péče také zvláštní kategorie osobních údajů – a to údaje o zdravotním stavu klientů, které podléhají zvýšené ochraně.

Rozsah zpracovaných údajů odpovídá účelu jejich zpracování tak, aby mohl být adekvátně naplněn.

Zpracováváme osobní údaje:

 • zájemců o poskytnutí pobytové sociální služby, jejich rodinných příslušníků
 • klientů, se kterými je uzavřena smlouva o poskytnutí pobytové sociální služby, jejich rodinných příslušníků, přistupitelů k závazku
 • uchazečů o zaměstnání a uchazečů o dobrovolnickou činnost a praxi,
 • zaměstnanců, dobrovolníků a praktikantů,
 • dodavatelů, sponzorů, dárců, obchodních partnerů,
 • poskytovatelů dotací z veřejných zdrojů,
 • zástupců a kontaktních osob výše uvedených subjektů údajů,
 • účastníků akcí, programů a dalších činností,
 • návštěvníků pobytových zařízení,
 • podpořených osob z dotačních projektů, rodičů a dětí registrovaných v Dětských skupinách atd.

Kategorie osobních údajů:

 • adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, rodinný stav, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, poštovní adresa, email, telefonní číslo,
 • popisné osobní údaje – vzdělání, odborné znalosti a dovednosti, pracovní pozice i funkce, počet dětí, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, číslo pojištěnce, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo bankovního spojení, mzda, IP adresa atd.,
 • údaje o jiné osobě – adresní a identifikační údaje členů rodiny (manžel, manželka, dítě), opatrovníka, přistupitele k závazku atd.
 • zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) – údaje o zdravotním stavu.

Osobní údaje klientů/pacientů/zaměstnanců/obchodních partnerů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Za účelem ochrany dat jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy.

Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji.

Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů – zdravotní pojišťovny, orgány státní moci, ČSSZ, lékaři apod.

Další práva a povinnosti

Klient nebo jeho zákonný zástupce, přistupitel, zaměstnanec, obchodní partner má právo žádat bezplatně o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů. Obsahem sdělení jsou následující informace: účel zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů, povaha zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů. Tento požadavek může uplatnit osobně nebo písemně na adrese Alzheimercentrum pp s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, popř. emailem: sekretariat@alzheimercentrum.cz. Požadované informace budou klientovi či zákonnému zástupci klienta poskytnuty bez zbytečného odkladu a v zákonné lhůtě.

Dále má klient/zaměstnanec/obchodní partner následující práva v souvislosti s jeho osobními údaji:

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • právo na opravu svých osobních údajů.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
 • právo na přenositelnost údajů.
 • právo na výmaz svých osobních údajů.
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má klient právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí. Taktéž má klient právo podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v těchto Zásadách nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost. Společnost Alzheimercentrum pp s.r.o. respektuje soukromí svých klientů/zaměstnanců/obchodních partnerů. Veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu naší činnosti.

Vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k osobním údajům

Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje patří: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, osobní stav, občanství, adresa bydliště, IP adresa, cookies, telefonní číslo, email, věk, pohlaví, osobní stav, fotka atd.).

Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) – rasa či etnický původ, politické názory, náboženství a filozofické přesvědčení, genetické a biometrické údaje, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život a orientace.

Subjekt údajů – konkrétní jedinec.

Správce – subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Třetí strana – subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

Zpracování – operace nebo soubor operací s osobními údaji prováděných pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení).

Dozorový úřad – nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem. V ČR je to Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Kontaktní informace

Aktuální znění těchto Zásad naleznete na adrese: Alzheimercentrum pp s.r.o., Vinohradská 1597/174, Praha 3, PSČ 130 00, dále je k dispozici u ředitele v každém ALZHEIMERCENTRUM zařízení nebo na webových stránkách www.alzheimercentrum.cz V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 774 774 074, prostřednictvím emailové adresy sekretariat@alzheimercentrum.cz nebo písemně na výše uvedené adrese. Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů ve společnosti je
Mgr. Renata Macková (pověřenec pro ochranu osobních údajů), tel. 774 059 522, e-mail renata.mackova@kplusm.cz ,

Tyto Zásady byly zpracovány 21. 5. 2018 a naposledy aktualizovány dne 5. 5. 2019.