Projekt

Obnova vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Registrační číslo:

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002222
Doba realizace projektu: max. 31. prosince 2019

 

 

Naše zařízení se v roce 2016 zapojilo do Výzvy 06_16_040 – na podporu rozvoje sociálních služeb s názvem „Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ a podalo žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“. V roce 2017 jsme v tomto programu byli podpořeni.

    Hlavním cílem projektu byla podpora infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociální služby, konkrétně se jedná o nákup zařízení a vybavení ke zkvalitnění zázemí během poskytování sociálních služeb s cílovými skupinami, tj. osobami sociálně vyloučenými či ohroženými sociálním vyloučením a osobami se zdravotním postižením.           

   Cílem projektu bylo zajištění vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením tak, aby mohla být plně poskytována kvalitní sociální služba a péče s ohledem na typ zařízení a především individuální potřeby klientů. V zařízení je kromě všech základních potřeb jako stravování, podávání jídla, donášky léků, drobných nákupů, vycházek, pobytu venku, pomoci při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoci při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí poskytována i péče v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta, a aby se mu i v nemoci dostalo kvalitní péče, důstojnosti a lidské vřelosti. Součástí celkové sociální péče je i péče rehabilitační, bazální stimulace, ergoterapie, reminiscenční terapie (práce s dlouhodobou pamětí klienta a jeho vzpomínkami), canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, taneční terapie, aromaterapie, doteková terapie, trénování paměti a jiné, které jsou pro fyzický i psychický stav klientů velmi důležité. Velkou roli hraje i vstřícné domácí prostředí, adekvátní vybavení pokojů, nábytek, barevnost i drobné doplňkové předměty. Cílem projektu bylo tedy vybavit zařízení tak, aby tyto služby mohly být klientům plně poskytovány a doplňovány o další podpůrné aktivity a terapie, neboť takto zajištěné služby odpovídají individuálním potřebám klientů, přispívají ke zlepšování a rozvoji kvality jejich života, psychického a fyzického stavu, snaží se vytvořit příjemné a vstřícné prostředí a podpoří aktivní způsob života a soběstačnost uživatelů služby.

V rámci rozvoje sociálních služeb proběhla realizace projektu Obnova vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Alzheimercentrum Prácheň, z.ú. tak, aby zde mohly být poskytovány komplexní služby, podpůrné terapie a adekvátní péče o klienty se zdravotním postižením a Alzheimerovým onemocněním či jiným typem demence. Jejím hlavní cílem bylo zkvalitnění materiálně -technické základny zařízení. Pořízeno bylo vybavení pro technický provoz kuchyně a prádelny (pračka, sušička, kuchyňské elektrické roboty a mixéry, konvektomat, myčka), zdravotnické potřeby (polohovací lůžka, transportní křesla, bezdotykový teploměr, defibrilátor, spirometr, EKG přístroj, bezzápachové koše, invalidní vozíky aj.), nábytek (šatní skříňky pro zaměstnance, zahradní nábytek, kvalitní dřevěné lavice), výpočetní technika (notebooky, tiskárny, dataprojektor vč. plátna) a terapeutické pomůcky (mobilní záhonky, dřevěné kalendáře, terapeutické panenky).

 

Realizace projektu IROP

 • Leden 2018 - uzavřená smlouva o výkonu administrace a výběrového řízení se společností Naviga Assistance s.r.o.
 • Červenec 2018 - vypracování zadávací dokumentace (technické specifikace) k realizaci výběrového řízení
 • Říjen 2018 - vyhlášeno výběrové řízení, které nedopadlo (nedostatek nabídek)
 • Listopad 2018 - zažádáno o prodloužení termínu realizace projektu do 31.8.2019
 • Leden 2019 - upravená technická specifikace (ZD) pro výběrové řízení
 • Únor 2019 - zadána veřejná zakázka, vyhlášeno výběrové řízení
 • Duben 2019 - uzavřeno výběrové řízení s výsledkem:
 1. DÍLČÍ PLNĚNÍ SKUPINA PRÁDELNA: zadáno Miele spol. s r.o.
 2. DÍLČÍ PLNĚNÍ SKUPINA ZDRAVOTNÍ VYBAVENÍ: zadáno AUDY s.r.o.
 3. DÍLČÍ PLNĚNÍ SKUPINA VYBAVENÍ KUCHYNĚ: zadáno GASTROART CZ, spol. s r.o.
 • 5.2019 podepsána smlouva s Miele spol. s r.o., vybavení dodáno v průběhu 6/2019
 • 6.2019 podepsána smlouva s AUDY s.r.o., vybavení dodáno v průběhu 9-11/2019 (reklamace transportních křesel a postranic lůžek z důvodu nedodržení technické specifikace)
 • 7.2019 podepsána smlouva s GASTROART CZ, spol. s r.o., vybavení dodáno v průběhu 8/2019
 • Červenec 2019 - podána žádost o změnu ve smyslu prodloužení realizace projektu do 31.12.2019. Důvodem prodloužení projektu bylo dodržení lhůty 100 dní, stanovené pro plnění zakázek.
 • Listopad 2019 - zaslána žádost o změnu z důvodu snížení kapacity z 68 na 62 klientů
 • Říjen-Prosinec 2019 - výzvy k doložení nabídek (nákup na přímo bez nutnosti VŘ) v oblasti IT vybavení, terapeutického vybavení a nábytku. Toto vybavení jsme obdrželi v průběhu listopadu až prosince 2019.